За нас

Фондация „Документални“ е учредена на 7 август 2017 г. в гр. Варна.

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Целите на Фондацията са:

Да популяризира документални филми на социална тематика на български и чуждестранни
автори; да допринася за развитието на културата и изкуствата; да подпомага лица, общности,
организации и движения, действащи в защита на човешките права и на околната среда; да
съдейства за развитието на гражданското общество, гражданското участие и доброто
управление.

За постигане на целите си, Фондацията извършва следните дейности:

Организация и изпълнение на прожекции, фестивали и излъчвания на документални филми на
социална тематика в страната и в чужбина; сътрудничество и подпомагане на автори за
реализацията на авторски проекти със социална и екологична насоченост; сътрудничество и
подпомагане на български автори по отношение на преводи на различни езици на техни
материали на социална тематика, с цел достигане на по-широка публика в чужбина, както и
преводи на български език на чуждестранни автори; организиране и съорганизиране на
събития като семинари, конференции, презентации, празненства, състезания, различни форми
на обучение и други за постигане на целите на Фондацията; управление на програми за
финансиране на отделни дейности и изяви на автори, работещи в сферата на
кинодокументалистиката, както и в други сфери на изкуството и културата; набиране на
средства за осъществяване дейността на Фондацията от местни, чуждестранни и
международни фондове, организации, физически и юридически лица, включително чрез
проектна дейност по европейски и други международни програми.

Можете да се свържете с Фондация „Документални“ чрез имейл dоkumentalni2@gmаil.соm

(Visited 40 times, 1 visits today)