Проект

Проектът е насочен към подобряване на местните политики за намаляване на въглеродния отпечатък чрез по-широко включване на бизнеса и гражданското общество в процеса на създаване на възможности и реализация на споделеното потребление на продукти и услуги. Потребностите на заинтересованите страни са определени по няколко направления:

 1. Подкрепа за дейността на български частни и публични предприятия, желаещи да предоставят продукти и услуги за споделено потребление;
 2. Съдействие от страна на администрацията към отделни граждани, неправителствени организация и бизнеси за поощряване на споделеното потребление;
 3. Гражданското общество и бизнеса от пряко включване врешенията, свързани с техните интереси;
 4. Единни действия на бизнес, администрация, неправителствени организации и експерти за повишаване на колективния капацитет за по-добро и по-устойчиво обслужване на нуждите на обществото;
 5. Улесняване на взаимното обучение и трансфера на знания за ускоряване на ефективните политики и практики в сферата на кръговата икономика и устойчивото потребление.
  С оглед на посоченото, настоящият проект си поставя амбициозната цел да допринесе за повишаване на гражданското участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт.
  Проектът ще се реализира на територията на община Варна, чрез партньорство на две организации от НПО сектора, и предвижда изпълнението на следните дейности:
  Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряванена законодателството, касаещо Европейския зелен пакт;
  Реализиране на кампания в защита на споделеното потребление, като значим фактор за намаляване на въглеродния отпечатък;
  Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите по изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на Европейския зелен пакт.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Глобалната криза на устойчивостта има четири измерения: климатичната криза, кризата на биоразнообразието, кризата на прекомерното използване на природни ресурси и кризата на социалното неравенство. От съществено значение за разрешаването на кризата на устойчивостта е да започнем да живеем в рамките на възможностите на нашата планета. Време е да се изправим пред виновника за тази криза: настоящият ни модел на потребление. Целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C над прединдустриалните нива може да бъде постигната само чрез кръгова икономика и ефективен модел на потребление. Постигането на нисковъглеродно бъдеще изисква да преминем отвъд икономиката, базираща се на добива. По-доброто използване на съществуващите ресурси е ключът към постигането на целите за устойчиво развитие, заложени в Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение. Анализът на резултатите от световните практики в тази посока дава възможност на националните държави, региони, градове, индустрия и бизнес да формулират практически стратегии, които са съобразени с местния контекст, стимули и пазари. В световен мащаб не липсват амбициозни намерения за постигане на достоен живот за всички. Това, което обаче липсва, са конкретни целенасочени действия спрямо състоянието, в което се намираме. Във времената, когато националните правителства не отговарят на темпото, нужно за избягване на климатичната криза, местните политики по необходимост се превръщат във водещи.
Предвид изтъкнатите факти и съображения, проектът си поставя цели, насочени към повишаване на гражданското участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт.
Специфичните за проекта цели са:

 1. Чрез ползване и укрепване на инструментите за партньорско управление с гражданите и бизнеса, да допринесе за популяризиране на политики за намаляване на въглеродния отпечатък;
 2. Постигане на открито и отговорно управление, при изпълнението и мониторинга на политиките, касаещи Европейския зелен пакт;
  В резултат на подкрепата, предоставена по тази процедура, се очаква:
 3. Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса в областта на Европейския зелен пакт (Зелената сделка);
 4. Нарастване на активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
 5. Отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда при прилагането на „зелени политики“.

НАПРАВЕНИ АНАЛИЗИ, ДОКЛАДИ И ПРЕПОРЪКИ:

АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ОТПРАВЕНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ОТПРАВЕНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

УЕБИНАР НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“ ПО ПРОЕКТА

ДОКЛАД ЗА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК ЧРЕЗ НОВИ ФОРМИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР. ВАРНА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

(Visited 123 times, 1 visits today)