Проект по Оперативна програма "Добро управление"

ПРОЕКТ: BG05SFOP001-2.025-0084-C01

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ С ОГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ

На 16.08.2022 г. ФОНДАЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ“ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0084-C01 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът е финансиран от ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на стойност  57 929,26 лв., от които 49 239,87 лв. европейско съфинансиране и 8 689,39 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е повишаване на гражданското участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт.

Проектът се изпълнява в партьорство със Сдружение „Солидарна България“ и включва следните дейности:

Дейност 1: Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт;

Дейност 2: Реализиране на кампания в защита на споделеното потребление, като значим фактор за намаляване на въглеродния отпечатък;

Дейност 3. Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите по изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на Европейския зелен пакт;

Продължителността на проекта е  10 месеца, стартира на 16.08.2022 г. и приключва на 16.06.2023 г.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG05SFOP001-2.025-0084-C01 финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(Visited 6 times, 1 visits today)