Общи условия на сайта

Общите условия за използване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице (ПОТРЕБИТЕЛ) от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Общи условия, нямат право да използват сайта и поместената на него информация. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който на използваното от тях устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта. По отношение на РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ се прилагат и всички правила, които се прилагат по отношение на ПОТРЕБИТЕЛ.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва сайта и поместената на него информация единствено по следния начин:
– да възприема визуално или звуково поместената на сайта информация;
– да препредава текстова и мултимедийна информация (снимки, видео, аудио, други подобни) като посочва, че източник е сайтът;
– да поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА (хиперлинк) към сайта;
– да изразява лично мнение (коментар) относно поместената на интернет страницата информация.
Използване на информация, независимо от вида му, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било права. Правата на интелектуална собственост по отношение на поместените на сайта обекти на права принадлежат на техните носители. Конкретно, без изричното съгласие на носителя на правото трето лице, включително ПОТРЕБИТЕЛ на сайта, по отношение на обект на авторски и сродни права няма право: да го записва, да го възпроизвежда, да го излъчва или предава, да го използва по друг начин, или да извършва посочените действия с екземпляри от него, т.н. „Интелектуална собственост“ включва правата отнасящи се до: литературни, художествени и научни произведения; изпълнения на артисти-изпълнители, звукозаписи и радио- и телевизионни предавания; изобретения във всички области на човешката дейност; научни открития; промишлени образци; търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и обозначения; закрила срещу нелоялна конкуренция, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в промишлената, научната, литературната и художествената област.

За използване на част от услугите може да е необходима регистрация. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който възнамерява да ползва УСЛУГА С РЕГИСТРАЦИЯ, трябва да създаде свой ПРОФИЛ на РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ, като попълни и потвърди верността на данните си в регистрационна форма в сайта. Чрез създаване на ПРОФИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯТ придобива ИМЕ НА РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ и ПАРОЛА, с които се идентифицира, и получава право да ползва УСЛУГАТА С РЕГИСТРАЦИЯ съобразно тези Общи условия. РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да не предоставя на трети лица достъп до своята ПАРОЛА за достъп до УСЛУГАТА С РЕГИСТРАЦИЯ. РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ се задължава незабавно да уведоми ФОНДАЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ“ /наричана по-нататък ФОНДАЦИЯТА/ в случай, че трети лица имат достъп до използваната от него ПАРОЛА или има съмнения за подобни действия, както и да предприеме действия за преустановяване на такъв достъп. Всякакви действия, извършени от ИМЕТО на РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, се считат за извършени от него. РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява да получава електронни съобщения, свързани с ползването на услугата.

ФОНДАЦИЯТА предоставя услугите във вида, в който са. ФОНДАЦИЯТА има право едностранно да променя услугите, които предоставя или да прекрати предоставянето им, без да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. По искане на компетентен държавен орган в случаите и при реда, установени със закон, ФОНДАЦИЯТА е длъжна да предостави данни относно ПОТРЕБИТЕЛ, включително лични данни. В случай, че узнае или бъде уведомена, че ПОТРЕБИТЕЛ нарушава Общите условия за ползване, ФОНДАЦИЯТА предприема незабавни действия за преустановяване на нарушението. ФОНДАЦИЯТА има право:
– да отказва или прекратява регистрация, да преустановява достъпа до информация или да премахва информация на ПОТРЕБИТЕЛ, в случай, че е налице нарушение на Общите условия, както и в случай, че е направено искане за това от компетентен орган, или че трето лице твърди, че ПОТРЕБИТЕЛ или поместена от него информация нарушава Общите условия и ФОНДАЦИЯТА прецени, че твърдението може да е основателно;
– да изпраща електронна поща до РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ, когато той е дал съгласие да получава съобщения на посочения от него електронен адрес или това е необходимо във връзка с използването на УСЛУГАТА С РЕГИСТРАЦИЯ.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че съзнава, че информацията, поместена на сайта:
– следва да се приема критично независимо от източника й;
– може да съдържа субективно отношение на автора или на трето лице;
– съществува вероятност да не е изцяло или отчасти точна или пълна;
– съществува вероятност да не е актуална към момента, в който се възприема от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ФОНДАЦИЯТА не дължи на ПОТРЕБИТЕЛ или на трето лице каквито и да е било обезщетения в случай:
– на вреди (независимо от вида им), настъпили при действия или бездействия на увреденото лице или на трето лице в резултат на предприемане на поведението на някое от лицата, съобразено с информация, поместена на сайта;
– на вреди (независимо от вида им), възникнали във връзка с използване на друг ресурс в интернет, към който води интерактивна връзка от този сайт;
– че устройството, чрез което се ползва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежелани резултати;
– на вреди (независимо от вида им), възникнали във връзка със загуба на информация, поместена от ПОТРЕБИТЕЛ на сайта, включително, но не само при прекратена регистрация или при ограничен или прекратен достъп до цялата или част от информацията на ПОТРЕБИТЕЛ.
ФОНДАЦИЯТА не отговаря за съдържанието на информацията или за дейността на ПОТРЕБИТЕЛ. ФОНДАЦИЯТА не е длъжна да извършва наблюдение на информацията на ПОТРЕБИТЕЛ, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на УСЛУГА С ИЛИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. Варна по реда на Гражданския процесуален кодекс. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
ФОНДАЦИЯТА поддържа електронна поща, на която всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да сигнализира за констатирани нарушения на Общите условия за ползване от страна на трето лице. В случай, че съобщението на ПОТРЕБИТЕЛ е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително, но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до ФОНДАЦИЯТА е от съществено значение или в случай, че се желае получаване на отговор, то съобщението следва да бъде изпратено на адреса на управление на ФОНДАЦИЯТА, вписан в търговския регистър към момента на изпращането му. Изпращането на съобщение по електронен път не е равнозначно и не замества писменото съобщение, изпратено на адреса на управление на ФОНДАЦИЯТА.

(Visited 3 times, 1 visits today)